قطعات تولید شده این شرکت تحت آزمون های سخت و پیچیده صنعتی و متالوژی آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی بوده و شرح آزمایشات بصورت زیر می باشد.
از جمله این آزمایشات آزمون های :
1.
EXTENSION _شامل نمودار نیرو _ جابجایی نمونه ، آزمون
2.
اندازه گیری میزان لنگی RUN OUT :
در این آزمون میزان لنگی نمونه در قطر آن و با شبیه سازی آزمون در حالت دوران رولیک مشابه حالت کارکرد نمونه اندازه گیری می شود.
3.
اندازه گیری ضریب اصطکاک جنبشی نمونه و سطح لاستیک مطابق استاندارد ASTM G115 (2018) :
در این آزمون نمونه رولیک بر روی صفحه لاستیکی قرار گرفته وپس از ثابت شدن صفحه ، نمونه بر روی آن لغزانده میشود و در ابتدا و حین لغزش ، نیروی مورد نیاز برای لغزش صفحه در فاصله 100MM اندازه گیری و ثبت می شود و بعد با تقسیم بیشینه نیروی ثبت شده بر نیروی ایجاد شده توسط وزن صفحه ، ضریب اصطکاک ایستایی و با تقسیم میانگین نیروی ثبت شده بر نیروی ایجاد شده توسط وزن صفحه ضریب اصطکاک جنبشی بدست می آید.
4.
اندازه گیری میزان نفوذ آب به داخل نمونه :
در این آزمون قطعه کار باید به منظور بررسی میزان نفوذ آب به داخل نمونه با شبیه سازی شرایط بارندگی برای مدت زمان 20 دقیقه انجام شود و وزن اولیه (GR) با وزن ثانویه (GR) بدون کوچکترین تلرانسی باید برابر باشند.
5.
اندازه گیری میزان نفوذ گرد و غبار به داخل نمونه تحت آزمایش IEC 60529 (2015) :
1. براساس بند 5.1 آزمون میزان حفاظت در مقابل دسترسی به مناطق خطرناک در نمونه مورد بررسی قرار می گیرد . ضمنا با توجه به جدول (1) ، هنگامی که آزمون مطابق بند 12.2 استاندارد انجام می شود ، پراب دسترسی با قطر 1MM نباید به محفظه نمونه وارد شود.
2. براساس بند 5.2 آزمون میزان حفاظت در مقابل ورود جسم خارجی در نمونه مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به جدول (2) ، هنگامی که آزمون مطابق بند 13.4 استاندارد انجام می شود ، گرد و خاک نباید به محفظه نمونه وارد شود.
6.
آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتری نشری (کوانتومتری ) تعیین جنسیت شافت محور رولیک
استاندارد مرجع ASTM E1999-18 نوع ماده : آهنی
دستگاه مورد استفاده : OXFORD
آماده سازی نمونه : سنباده زنی
که با توجه به پشت سرگذاشتن آزمون و ترکیب شیمیایی ، آلیاژ مورد استفاده در تولید قطعه با استاندارد آلمانی DIN CK 45/C45E(1.1191) مطابقت دارد.
7.آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش اسپکترومتری نشری (کوانتومتری) تعیین جنسیت قسمت بدنه یا همان لوله

استاندارد مرجع ASTM E1999-18 نوع ماده : آهنی
دستگاه مورد استفاده : OXFORD
آماده سازی نمونه : سنباده زنی
که باتوجه با ترکیب شیمیایی ، آلیاژ مورد استفاده در تولید قطعه با استاندارد آمریکایی AISI 1005 (UNS G10050)مطابقت دارد.
ماحصل این آزمون ها و نتایج علمی آن نشان دهنده قرارگیری این شرکت در سطوح بین المللی و استقبال دوچندان کشورهای همسایه و رشد صادرات روزافزون آن شده است.

blank
blank
blank
blank